Veřejná vyhláška - územní plán Středokluky

publikováno 15. 9. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zastupitelstvo obce Středokluky, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 54 stavebního zákona a části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydalo dne 31.8.2022 svým usnesením č. 22/ZO/60 formou opatření obecné povahy

územní plán Středokluky,

který je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

Opatření obecné povahy – Územní plán Středokluky se skládá z výrokové části, kdy tato výroková část je složena z textové části územního plánu, 28 stran formátu A4 s označením „ÚZEMNÍ PLÁN STŘEDOKLUKY – výroková část“  a z grafické části územního plánu, která je tvořena výkresy: Výkres základního členění území, Hlavní výkres, Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, Výkres pořadí změn, a dále z odůvodnění, kdy toto odůvodnění je složeno z textové části mající 80 stran formátu A4 s označením „ÚZEMNÍ PLÁN STŘEDOKLUKY – odůvodnění územního plánu“ a z grafické části odůvodnění územního plánu, která je tvořena výkresy: Koordinační výkres, Výkres širších vztahů, Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, kdy přílohou odůvodnění je dokumentace „územní plán Středokluky, odůvodnění územního plánu Středokluky, vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“, kdy toto hodnocení obsahuje oddíl „A. Vyhodnocení vlivů územního plánu Středokluky na životní prostředí“ a oddíl „B. Vyhodnocení významnosti vlivů ÚP na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA“.

Územní plán Středokluky je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Obec Středokluky na adrese https://www.stredokluky.cz/uzemni-planovani/ v sekci „Územní plán Středokluky“.

Územní plán Středokluky je k dispozici v plné vytištěné podobě včetně příloh na Obecním úřadu Středokluky v kanceláři úřadu, v obvyklé pracovní době (pondělí 8:30-11:30 a 12:30-18:00, středa 8:30-11:30 a 12:30-17:00).

Poučení:

Územní plán Středokluky, vydaný formou opatření obecné povahy, nabývá účinnosti podle ust. 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce Obecního úřadu Středokluky. Proti opatření obecné povahy nelze podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

 

Ing. Jaroslav Paznocht

starosta obce Středokluky

Vyvěšeno dne:                                                  Doručeno dne:                                                  Sejmuto dne:

15.9.2022                                                            30.9.2022

                                     

 

                podpis a otisk úředního razítka                                   podpis a otisk úředního razítka                                   podpis a otisk úředního razítka