Upozornění pro cizince žijící v obci Středokluky (Повідомлення для іноземців, які проживають у селі Стршедоклюки)

publikováno 3. 1. 2024

Upozornění pro všechny cizince včetně uprchlíků z Ukrajiny na povinnost úhrady místních poplatků na rok 2024 (především poplatek za svoz komunálního odpadu)

Dle § 16c Zákona o místních poplatcích je poplatníkem fyzická osoba přihlášena v obci následujícím:

 1. a) přihlášením k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 2. b) ohlášením místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince
 3. kterému byl povolen trvalý pobyt,
 4. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
 5. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
 6. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Sazba poplatku činí 600,- Kč/rok

Poplatek je splatný jednorázově v kanceláři Obecního úřadu Středokluky

Více informací na www.stredokluky.cz/poplatky

V případě ukončení poplatkové povinnosti např. změnou místa trvalého pobytu je možné požádat OÚ o vrácení odpovídající části ročního poplatku.

 

Повідомлення для всіх іноземців, у тому числі біженців з України, щодо обов’язковості сплати місцевого збору за 2024 рік (насамперед, збору за вивезення побутових відходів)

 Відповідно до § 16c Закону про місцеві збори, платником податків є фізична особа, зареєстрована в такому муніципалітеті:

 1. шляхом реєстрації постійного місця проживання відповідно до Закону про реєстрацію резидентів, або
 2. b) повідомляючи про місце проживання відповідно до Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці, Закону про притулок або Закону про тимчасовий захист іноземців, якщо мова йде про іноземців.
 3. якому надано постійне місце проживання,
 4. який тимчасово проживає на території Чеської Республіки на термін більше 3 місяців,
 5. який є заявником про надання міжнародного захисту або особою, яка постраждала на території відповідно до Закону про притулок, або заявником про надання тимчасового захисту відповідно до Закону про тимчасовий захист іноземців, або
 6. якому надано міжнародний захист або є іноземцем, який користується тимчасовим захистом іноземців.

Ставка збору становить 600 крон на рік

Збір сплачується одноразово року в офісі муніципалітету Стршедоклюки

Більше інформації на www.stredokluky.cz/poplatky

У разі припинення обов’язку сплачувати плату, наприклад, змінюючи місце постійного проживання, можна звернутися до ОУ за поверненням відповідної частини річної плати.