Schválený Územní plán Středokluky nabývá platnosti

publikováno 15. 9. 2022

Dnes byl zveřejněn Územní plán Středokluky.

Po 12 letech příprav, dohadů, změn, úprav a projednávání má naše obec územní plán. Přesněji ho bude mít účinný od 30. září 2022.

Územní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů ovlivňujících život v naší obci. Určuje, jaká výstavba může probíhat na volných i zastavěných územích, za jakých podmínek apod.

Najít kompromis mezi požadavky vlastníků pozemků, kteří chtějí mít ze svých pozemků co nejvyšší zisk, životním prostředím, ostatními obyvateli a snahou o udržitelný rozvoj je velice těžké. My jsme našli jakési ekvilibrium, ale to určitě spoustě lidí nebude vyhovovat a očekáváme, že své zájmy budou nadále prosazovat všemi cestami (žalobami, napadením ÚP jako takového nebo jeho změnami).

Pro ty ostatní se konečně odblokoval rozvoj Středokluk, konečně se jasně stanovily podmínky a pravidla pro výstavbu.
Třeba to umožní lepší využití ploch u rybníka Pod Panskou, výsadby zeleně, výstavbu cyklostezek apod.

Územní plán je zveřejněn v příslušné kolonce na webu obce ( https://www.stredokluky.cz/uzemni-planovani/a dostupný i v aplikaci GObec).

Na posledním projednání padl dotaz, proč teď? Proč zastupitelstvo schválilo vydání územního plánu těsně před volbami?
Tento územní plán řešila už 4 zastupitelstva. Probíhalo mnoho diskuzí, dlouhá projednání s příslušnými úřady a jsme rádi, že se některé věci povedlo prosadit. Pokud by zastupitelstvo odmítlo ÚP schválit, tak by cesta k další možnosti schválení trvala možná několik dalších let. Stálo by to nezanedbatelně peněz a výsledek by nemusel být lepší. Nestihl by se ani povinný termín 2023.

Tímto má příští zastupitelstvo do určité míry uvolněné ruce. Pokud mu budou vadit dílčí aspekty, může začít se změnou okamžitě.

Víme, že územní rozvoj obce je dynamický proces, i tak máme radost z tohoto významného kroku.