Konkurz na ředitele/ředitelku Základní škola Středokluky,p.o.

publikováno 9. 3. 2021

Konkurzní řízení

na pozici ředitele/ředitelky základní školy
ve Středoklukách

v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

Obec Středokluky vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa

 

ředitele/ředitelky
Základní školy Středokluky, příspěvkové organizace, Školská 82, 252 68 Středokluky

 

Předpoklady pro výkon daného pracovního místa:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“)

(splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží ověřenou kopií dokladu o vzdělání)

 • plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o pedagogických pracovnících

(splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášení)

 • bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících

(splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce)

 • zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících

(splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením)

 • znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících, pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém

(splnění tohoto předpokladu uchazeč prokáže dokladem o vykonání zkoušky v souladu § 4 zákona o pedagogických pracovnících)

 • délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících – (4 roky) (splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží potvrzením o zaměstnání či potvrzením od zaměstnavatele)

 Požadavky:

 • orientace ve školských, pracovněprávních a finančních předpisech souvisejících s výkonem funkce ředitele/ředitelky základní školy

Přihláška musí obsahovat:

 • formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo,
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil),
 • strukturovaný životopis s důrazem na průběh profesní kariéry a absolvované vzdělání
 • ověřená kopie dokladu o splnění předpokladů odborné kvalifikace,
 • výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 • doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • přihláška dále může obsahovat jiné doklady prokazující znalosti či dovednosti uplatnitelné na dané pozici,
 • koncepce rozvoje školy – krátký dokument o délce max. 5 stran formátu A4 (bez započtení titulní strany)
  • a písemný souhlas se zveřejněním koncepce v případě jmenování na místo ředitele(ky) na stránkách obce Středokluky a ZŠ Středokluky p.o.,
  • a písemný souhlas se zveřejněním koncepce v anonymizované podobě na stránkách obce Středokluky a ZŠ Středokluky p.o. v době od prvního jednání konkurzní komise do jednoho měsíce od jmenování ředitele(ky),

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodu.

 

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2021

Přihlášku zašlete doporučeně poštou nebo doručte osobně nejpozději do 9. 4. 2021, 13:00 na adresu: Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky

Obálku označte: „KONKURS ZŠ Středokluky – NEOTVÍRAT“

V případě dalších dotazů se obracejte na Mgr. Terezu Bublíkovou – tel: 233 900 787 nebo obec@stredokluky.cz, která může poskytnout další informace

Doplňující informace budou zveřejněny na www.stredokluky.cz/reditel21