Volby do zastupitelstva obce 2022 - informace pro kandidáty i voliče

publikováno 1. 6. 2022

Volby do zastupitelstva obce 

Veškeré informace a vzory dokumentů naleznete také https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx

Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním.

Termín letošních voleb do zastupitelstva obce a 1/3 senátu je předběžně stanoven na 23. a 24. září 2022.

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích tj. do 30.6.2022.

Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se konají volby. (Středokluky – k 1.1.2022 1221 obyvatel – tzn. 7-15 členů zastupitelstva)

V rámci zastupitelstva je možné volit radu obce.

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce.

Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.

Kdo může kandidovat?

Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté.

Kandidovat může občan České republiky, který:

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • má v obci trvalý pobyt,
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,
 • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

 Občan jiného členského státu EU, který

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území ČR nebo povolení k trvalému pobytu,
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,
 • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

 Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu?

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podat volební strany typu:

 • registrované politické strany nebo politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice,
 • nezávislí kandidáti,
 • sdružení nezávislých kandidátů,
 • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

 Volební strany, s výjimkou nezávislého kandidáta, podávají kandidátní listinu prostřednictvím svého zmocněnce.

Komu a kdy se podávají kandidátní listiny?

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb tj. 19.7.2022 do 16.00 hodin registračnímu úřadu, kterým je:

 • obecní úřad v obcích, v nichž rada obce zřídila alespoň 2 odbory,
 • pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad (Hostivice)

Podání kandidátní listiny úřad potvrdí zmocněnci a nezávislému kandidátovi.

Kandidátní listinu lze podat i prostřednictvím dálkových komunikačních prostředků.

Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny?

Kandidátní listina obsahuje:

 • název zastupitelstva obce,
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny,
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany se jedná s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,
 • jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk ke dni voleb a konají-li se volby ve dvou dnech věk ke druhému dni voleb, povolání, obec případně část obce jejich trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany či politického hnutí, tzv. bez politické příslušnosti,
 • pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta,
 • podpis zmocněnce volební strany, u nezávislého kandidáta podpis kandidáta; podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, pokud je ustanovena.

Pozor! Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet volených členů do zastupitelstva obce, případně tolik kandidátů, kolik má být voleno členů zastupitelstva v daném volebním obvodu.

Pozor! Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

Co musí být připojeno ke kandidátní listině?

vlastnoručně podepsané prohlášení každého kandidáta,

 • že souhlasí se svou kandidaturou,
 • mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb,
 • nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce.

Na prohlášení kandidát uvede místo svého trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu a datum narození.

ke kandidátní listině nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů se připojí petice podporující kandidaturu; v záhlaví každé petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb; vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého, případně u občanů EU přechodného, pobytu, jinak tento hlas na podporu volební strany nelze započítat.

Sběr podpisů na podporu kandidatury nelze realizovat prostřednictvím elektronického nástroje

Počty podpisů na petici dle velikosti dané obce jsou stanoveny v příloze k zákonu 491/2001 Sb. pro obec Středokluky je

minimální počet podpisů pro nezávislého kandidáta 49

minimální počet podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů 86

Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může písemným prohlášením doručeným registračnímu úřadu do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec volební strany typu politická strana, politické hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat.

Pozor! Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nelze vzít zpět.

Volby do zastupitelstev obcí se konají na území České republiky ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

Kdo může volit?

Voličem je státní občan České republiky a státní občan členského státu Evropské unie:

 • který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let,
 • je v den voleb v dané obci, městě nebo hlavním městě Praze (dále jen „v této obci“) přihlášen k trvalému pobytu,
 • v případě občana EU je dále držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu.

Současně nesmí být u voliče ve dnech voleb známy překážky výkonu volebního práva, kterými jsou:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Kde probíhá hlasování?

Hlasování probíhá ve všech obcích na území ČR. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu a kde je tudíž zapsán ve stálém seznamu voličů nebo v případě občanů EU v jeho dodatku.

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě obvyklým

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek obdrží všichni voliči na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Pozor! Volby do zastupitelstev obcí se zpravidla konají společně s volbami do 1/3 Senátu. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou žluté.

Průběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem; jde-li o občana členského státu EU, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky hlasovací lístek, který mohl upravit následujícím způsobem:

 • označit křížkem pouze jednu volební stranu,
 • označit křížkem pouze vybrané kandidáty, a to z kterékoliv volební strany (označit lze nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno),
 • kombinovat oba dva způsoby popsané v předchozích bodech.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již u této volební strany konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče také neplatný.

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.

Pozor! Hlas voliče je neplatný, pokud volič:

 • neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
 • označil více jak jednu volební stranu,
 • označil více kandidátů, než kolik má být voleno členů zastupitelstva,
 • nevložil hlasovací lístek do úřední obálky,
 • vložil do úřední obálky přetržený hlasovací lístek,
 • vložil do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s upraveným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Prezentace volebních stran v periodiku Středoklucká Střela:

Dle Pravidel může redakce otisknout texty politických stran, hnutí, sdružení nezávislých kandidátů či samostatným kandidátům, a to v rozsahu tisíc znaků. Tyto texty mohou být dle platných pravidel uvedeny ve vydání Střely, která bezprostředně předchází termínu komunálních voleb, což u nás bude v červencovém čísle (zářijové číslo nemusí být ve schránkách do voleb).
Své texty zasílejte na strela@stredokluky.cz. do 10. července 2022.