Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 2/2021

publikováno 12. 4. 2021

Přijato: 29.3.2021, odpovězeno 8.4.2021, vyvěšeno na elektronické úřední desce 12.4.2021

Dotaz:

Žádám o informace o výběrovém řízení předcházejícím prodeji obecního pozemku parc.č. 54/4, případně 54/5, kat.území Středokluky. Rovněž mě zajímá, jakým způsobem naložila obec s žádostí pana Hyčky o odkup jednoho z uvedených pozemků.

Dále žádám o informace stran údajného požadavku na kácení smrku o obvodu kmene 89 cm (ve 130 cm nad zemí) na pozemku parc.č. 54/4 s ohledem na dobu hnízdění.

 

Odpověď:

 

Vážená paní,

 

k Vaší žádosti ze dne 29.3.2021, evidované u Obecního úřadu Středokluky pod pořadovým číslem 2/2021, Vám sděluji následující:

 

Text žádosti o informaci – část 1:

 

Dne 28. 5. 2020 obdržela obec žádost o informaci k odprodeji pozemku parc. č. 54/5 v k.ú. Středokluky od vlastníka pozemků parc. č. 85/1 a st.159 v témže k.ú. Záměr prodeje zmíněného pozemku byl zveřejněn na úřední desce dne 5. 6. 2020 a zastupitelstvo obce ho projednalo na svém veřejném zasedání 23. 6. 2020.

 

Zde uvádíme bod ze zápisu OZ:

 

5) Žádost o prodej pozemku p.č. 54/5 k.ú. Středokluky (Paznocht)

Majitelé sousedního pozemku žádají z důvodu vyřešení majetkoprávní situace o odkup travnatého pásu, který mají historicky zaplocený.

Usnesení č. 20/ZO/40: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje prodej pozemku p. č. 54/5 v k.ú. Středokluky navazující na pozemky p.č. st. 159, 85/1 a 86 k.ú. Středokluky majiteli těchto pozemků za cenu 3 500 Kč/m². Geometrický plán a zaměření bude hrazeno žadatelem. Jedná se o stavební pozemek.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

 

Později projednávalo zastupitelstvo obce záležitost na zasedání dne 16.12.2020:

 

2) Žádost o prodej pozemku p.č. 54/5 a části pozemku p.č. 54/1 v k.ú. Středokluky (Paznocht)

Zastupitelstvo obce na dřívějším jednání rozhodlo o prodejní ceně těchto pozemků, a to za částku 3500 Kč/m². Zájemci vyjádřili svůj nesouhlas s cenou a nabídli částku 1200,- Kč/m².

Usnesení č. 20/ZO/85: Zastupitelstvo obce Středokluky neschvaluje prodej pozemků p.č. 54/5 a části pozemku p.č. 54/1 v k.ú Středokluky, obec Středokluky za nabízenou cenu zájemci, protože neodůvodnili výrazné snížení ceny.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

 

Pro úplnost je třeba dodat, že dne 30.3.2021 byl doručen dopis původního zájemce o koupi pozemku, kde stanovenou částku 3500,- Kč/m2 akceptoval.

 

Pan Hyčka, vlastník pozemku parc.č. 53/21, k.ú. Středokluky, žádost o prodej pozemku parc.č. 54/5 obci Středokluky písemně nepodal.

 

Obec do dnešního dne neprodala žádný z těchto pozemků. Žádost doručenou 30.3.2021 bude projednávat na svém příštím jednání.

 

Text žádosti o informaci – část 2:

 

Obec obdržela dne 16.2.2021 žádost o povolení kácení dřevin, přičemž jednou z nich byl vzrostlý smrk na pozemku parc. č. 54/5. Obecní úřad Středokluky předal celý spis Krajskému úřadu Středočeského kraje, jako nadřízenému orgánu, k rozhodnutí.

 

S pozdravem,

Jaroslav Paznocht

starosta obce