Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. - banka

publikováno 12. 10. 2017

Přijato: 2.10. 2017, odpovězeno 12.10. 2018

Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací:
– seznam všech bankovních účtů územního celku včetně jejich čísel
– počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2014 do 31. července 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

Odpověď:

Vážená paní/ Vážený pane………,

K Vaší žádosti ze dne 28.9.2017, která došla na adresu obce Středokluky dne 2.10.2017 a byla
zaevidována pod č.j. 0983/2017, Vám sdělujeme následující:
Seznam všech bankovních účtů obce Středokluky:
– účet 6125111/0100 vedený u Komerční banky
– účet 94-5616111/0710 vedený u České národní banky
Seznam účtů je k dispozici na www.stredokluky.cz.
Počet uzavřených darovacích smluv v období 1.1.2014 – 31.7.2017:
– v daném období obec Středokluky uzavřela 27 darovacích smluv, z toho 16 smluv jako
obdarovaný a 11 smluv jako dárce.