Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. 2017 - zpětný odběr

publikováno 18. 7. 2017

Přijato: 10.7.2017, odpovězeno 18.7.2017

Dotaz:

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE
obracíme se na Vás v souvislosti s řízením vedeným Ministerstvem životního prostředí,
ve kterém naše společnost usiluje o udělení autorizace k zajišťování sdruženého plnění
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.,
o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších
předpisů. Toto plnění je v současnosti zajišťováno jedinou autorizovanou obalovou společností
v České republice, kterou je společnost EKO-KOM, a.s. (IČO: 25134701, se sídlem Praha 4,
Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21).
Cílem naší společnosti REMA AOS, a.s. (IČO: 04675151, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška
510/38, PSČ: 140 00) je poskytnout obcím alternativní možnost spolupráce při zajišťování
zpětného odběru obalů, třídění odpadů z obalů a rozvoji sběrné sítě pro třídění odpadů
z obalů.
Společnost REMA AOS, a.s. je připravena Vám nabídnout nové pojetí obalové problematiky,
a to prostřednictvím
• alternativy k současnému systému sdruženého plnění;
• maximální efektivity při využívání finančních prostředků;
• transparentního a jednoduchého způsobu financování (jak na vstupu u povinných
osob, tak na výstupu u obcí, svozových společností, úpravců a zpracovatelů odpadů);
• reálně nastavené výše příspěvků povinných osob odpovídající tržnímu vývoji;
• naplnění požadavku zákona o obalech, který vyžaduje poskytnutí služby zpětného
odběru obalů obcím a jejich občanům bez nároku na úplatu za tento sběr; a
• podpory dalšího úspěšného růstu úrovně zpětného odběru obalů.
REMA AOS, a.s. v současnosti pracuje na doplnění projektu zajišťování sdruženého plnění
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů tak, aby provoz systému sdruženého
plnění mohla zahájit bezprostředně po udělení příslušné autorizace. Udělení této autorizace je
však dle požadavku Ministerstva životního prostředí podmíněno doložením smluv nebo smluv
o smlouvách budoucích o zajištění veřejně dostupné sběrné sítě pro sběr tříděných odpadů
v obcích, či jakékoliv jiného potvrzení o možnosti zajištění veřejně dostupné sběrné sítě
v obcích.
Z uvedeného důvodu bychom se Vás chtěli zdvořile dotázat, zda by vaše obec
1. uvítala vstup další autorizované obalové společnosti na trh v České republice,
která by přinesla alternativu výběru při poskytování a financování služby
zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů;
a pokud ano, zda by
2. měla zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. a za tím účelem byla ochotna uzavřít
smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo potvrzení o možné
spolupráci a zajištění veřejně dostupné sběrné sítě ve vaší obci, a to s účinností
od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace pro REMA AOS, a.s.
Informace o bližších podmínkách a formě spolupráce s REMA AOS, a.s. jsou dostupné na
webových stránkách http://www.remaaos.cz, prostřednictvím kterých také můžete vstoupit do informačního systému REMA AOS, a.s. a ověřit si administrativní a cenové podmínky případné
budoucí spolupráce mezi obcí a REMA AOS, a.s.
V případě jakýchkoliv nejasností, nebo podrobnějšího zájmu Vám rádi poskytneme další
informace a jsme připraveni se s Vámi za účelem představení našeho projektu i osobně setkat.
V této souvislosti nám dovolte, abychom Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádali o poskytnutí informace
1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na
současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající
autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který),
pokud by hodlala
a. deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
b. přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
c. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení
o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;
2. zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli
okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost
jakkoliv bránící či komplikující
a. deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
b. jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
c. uzavření smlouvy o smlouvě budou či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení
o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;pokud ano,
co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí
jeho doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu
na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).
Za laskavé poskytnutí informací v písemné formě Vám předem děkujeme a žádáme Vás
o jejich zaslání do konce července 2017. Tento termín je pro nás důležitý vzhledem k výše
uvedenému správnímu řízení vedenému na Ministerstvu životního prostředí.

Odpověď:

Vážená paní/ Vážený pane………,

K Vaší žádosti ze dne 28.6.2017, která došla na adresu obce Středokluky dne 10.7.2017 a byla
zaevidována pod č.j. 0670/2017, Vám sdělujeme následující:
Obec Středokluky podle současného smluvního ujednání se společností EKO-KOM a.s., tj.
Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřené dne 25.6.2014, není
povinna informovat tohoto smluvního partnera, ať už by hodlala deklarovat zájem o
spolupráci s jinou autorizovanou obalovou společnosti, přistoupit s ní k jednání či uzavřít
smlouvu o smlouvě budoucí.
Rovněž neexistuje jakékoli smluvní ujednání, jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na
straně obce, které by představovaly překážku případným výše uvedeným jednáním o
spolupráci s jinou AOS.
Budoucí spolupráce s jakoukoli firmou nabízející zpětný odběr a využití odpadů z obalů je
závislá na aktuální situaci a není možné ji nyní předjímat.

Jaroslav Paznocht

starosta obce