Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. 2017 - odpady

publikováno 27. 3. 2017

Přijato: 25.3.2017, odpovězeno 27.3.2017

Dotaz:

Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí
informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální
odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,
2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa (
a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový,
kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…),
3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ
kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu
Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů,
budou-li účtovány.

Informace žádám poskytnout v elektronické formě do datové schránky

Odpověď:

Vážená paní / Vážený pane…….,

Vámi požadované informace týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci jsou následující:

-počet svozových míst komunálního odpadu – 407

-výše poplatků za kom. odpad pro obyvatele – 500Kč za osobu s trvalým pobytem v obci

-počet sběrných míst – 14

– druhy tříděného odpadu – papír, plast směsný, sklo směsné, nápojové kartony (kontejnery 1100l plastové), bioodpad (velkoobjemový kontejner), textil (1100 l kovový)

-na tříděný odpad se využívají nádoby, které nejsou ve vlastnictví obce – FCC Regios, a.s.

-firma zajišťující svoz tříděného a komunálního odpadu – FCC Regios, a.s., Bromil s.r.o.(bioodpad)