Dobré sousedství 2015

publikováno 4. 9. 2015

Letiště Praha vyhlašuje další ročník programu Dobré sousedství, který má za cíl podpořit aktivity související s běžným životem občanů okolních obcí. O granty na veřejně prospěšné projekty se mohou přihlásit obce a městské části z okolí Letiště Václava Havla Praha a zároveň i občanská sdružení, sportovní kluby, dobrovolní hasiči a jiné neziskové organizace působící na jejich území.

Podrobné informace ZDE.

OBEC STŘEDOKLUKY VYZÝVÁ KAŽDÉHO ZÁJEMCE O PODPORU KE SPOLUPRÁCI. OBEC MŮŽE POMOCI PŘI PŘÍPRAVĚ ŽÁDOSTI, VEŘEJNOU PODPOROU I PŘÍPADNÝM SPOLUFINANCOVÁNÍM.

„DOBRÉ SOUSEDSTVÍ“ pro rok 2015

 

1. Cíl programu „DOBRÉ SOUSEDSTVÍ“

Cílem programu je podílet se na rozvoji občanské společnosti v obcích a městských částech hl. města Prahy situovaných v jeho blízkosti a přispívat tak k budování dobrých vztahů s okolními komunitami.

Příspěvky programu „DOBRÉ SOUSEDSTVÍ“ jsou určeny k financování:

 • kultury
 • školství
 • policie
 • požární ochrany
 • podpory a ochrany mládeže
 • ochrany zvířat a jejich zdraví
 • vědy a vzdělání
 • výzkumných a vývojových účelů

a dále na účely:

 • tělovýchovné a sportovní
 • sociální
 • zdravotnické
 • humanitární
 • charitativní
 • náboženské (pro registrované církve a náboženské společnosti)

2. Okruh žadatelů

Žádost do programu mohou podat pouze:

·         Obce a městské části hl. města Prahy v přímém okolí Letiště Václava Havla Praha, a to:

–       Běloky, Dobrovíz, Horoměřice, Hostivice, Hostouň, Jeneč, Klecany, Kněževes, Malé Kyšice, MČ Praha – Přední Kopanina, MČ Praha – Suchdol, MČ Praha – Zličín, MČ Praha 17 – Řepy, MČ Praha 6; Roztoky, Statenice, Středokluky, Tuchoměřice, Únětice

·         Občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti

–     které mají sídlo v dané obcí nebo městské části a na území obce nebo městské části vykonávají svoji činnost (např. Sokol, fotbalový klub, spolek dobrovolných hasičů apod.).

3. Výše příspěvku pro rok 2015

Celková výše příspěvku pro rok 2015 činí 9 mil. Kč pro výše uvedený okruh žadatelů.

4. Maximální rozsah příspěvků na jeden projekt

Maximální finanční rozsah příspěvku na jeden projekt není předem limitován, hodnotící komise ovšem může rozhodnout o úplném nebo částečném financování daného projektu.

5. Způsob informování o zahájení programu

Vyhlášení programu je včetně podrobných pravidel zveřejněno na internetových stránkách Letiště Praha, a.s., v sekci O letišti / Vztahy s okolím. A dále dopisem zástupci výše uvedených obcí a městských částí.

6. Způsob, termín a místo pro podávání žádostí

Žádost lze podat pouze prostřednictvím řádně vyplněného elektronického formuláře na internetových stránkách Letiště Praha, a.s., v sekci O letišti / Vztahy s okolím / DOBRÉ SOUSEDSTVÍ , a to nejpozději do 30. 9. 2015. Všechny žádosti musí být doručeny před uplynutím lhůty pro jejich podání. Zároveň musí být každá žádost doplněna o poslední platnou účetní uzávěrku žádajícího subjektu.

7. Způsob vyhodnocování žádostí

Došlé žádosti budou posouzeny LP z hlediska úplnosti a formální správnosti. Ředitel LP jmenuje hodnotící komisi, jejímž úkolem bude ohodnotit došlé žádosti a vybrat ty projekty, na které navrhuje poskytnout příspěvek. Komise je složena takto:

4 zástupci za LP, jeden za Středočeský kraj (navržený hejtmanem Středočeského kraje) a jeden za hl. m. Prahu (navržený primátorem hl. m. Prahy). Členové hodnotící komise budou při vyhodnocení jednotlivé projekty posuzovat z hlediska toho, nakolik:

a)    je projekt přínosný pro obec (zda z něj bude mít prospěch širší komunita nebo jen menší skupina osob, např. členové či příznivci žadatele),

b)    jsou představy žadatele o naplnění projektu efektivní a smysluplné (zda by nebylo možné dosáhnout téhož účelu jinými efektivnějšími postupy, zda jím dosud vykonávaná činnost a způsob hospodaření umožní dokončení projektu).

Hodnocení členů budou následně zpracována do souhrnného hodnocení, na jehož základě pak komise sestaví definitivní seznam projektů, kterým má být udělen finanční příspěvek. Hodnotící komise předloží návrh ke schválení představenstvu LP a následně dozorčí radě.

8. Zveřejnění výsledků programu

Výsledky budou zveřejněny:

–          dopisem starostům okolních obcí a městských částí

–          individuálně žadatelům; žadatelé, kterým byl příspěvek udělen, navíc obdrží darovací smlouvu upravující udělení příspěvku

9. Následná kontrola využití příspěvků a vyúčtování

Kontrola bude provedena formou písemné zprávy o naložení s finančním darem, včetně jeho vyúčtování, a na vyžádání i zasláním příslušné fotodokumentace.