2016-7-A Rekonstrukce komunikace Na Ovčíně - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

publikováno 21. 11. 2016

 

Záměr:

  • Projektová dokumentace se bude týkat projektu s názvem „Rekonstrukce komunikace Na Ovčíně“ v rozsahu:
   • Rekonstrukce ulice Na Ovčíně na pozemku p.č. 607/1 a 616 v k. ú. Středokluky mezi ulicí Kladenskou a „návsí Na Ovčíně“ (jižní cíp pozemku p. č. 5 k. ú. Středokluky, jedna větev) a č. p. 311 (jižní roh pozemku p. č. 1057 k. ú. Středokluky, druhá větev). Včetně vyřešení vsakování/odvedení dešťové vody (včetně geologického průzkumu) na této komunikaci a jejím bezprostředním okolí, dále veřejné osvětlení v této lokalitě a uložení zbývajících sítí pod vozovku. Komunikace jsou v památkově chráněné zóně a jejich rekonstrukce musí být konzultována s příslušným památkovým úřadem,
   • vyhotovení jednoduché vizualizace k odsouhlasení zadavateli,
   • vyhotovení potřebné dokumentace pro stavební povolení (DSP);
   • kompletní inženýrská činnost pro získání a stavebního povolení, spolupráce při provádění stavby – autorský dozor;
   • vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) v rozsahu projektu pro provedení stavby;
   • soupis stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek vč. výkazu výměr dle cenové soustavy ÚRS;
   • zpracování dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů, dalších organizací a účastníků řízení potřebných pro získání a stavebního povolení;
   • specifikace potřebných průzkumů, jejich zajištění a provedení při přípravě stavby;
   • spolupráce se zadavatelem před a při realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby;
   • spolupráce se zadavatelem při kolaudaci a po kolaudaci stavby.

 Rozsah akce

 

Výzva:

Text výzvy

Příloha č. 1 smlouva o dílo projekt Komunikace Na Ovčíně

 

Výsledky výběrového řízení:

2016-7-A Protokol komise

Další příspěvky týkající se projektu:

Starosta upozorňuje, že zakázka bude po vyhlášení vítěze přečíslována na 2016-6.