Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 1/2023

publikováno 17. 1. 2023

Přijato: 4.1.2023 odpovězeno 17.1.2023, vyvěšeno na elektronické úřední desce 17.1.2023

Dotaz:

Věc: Žádost o poskytnutí informace dle Zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím stanovuje povinným subjektům poskytnout informace vztahující se k jejich působnosti na žádost fyzických i právnických osob. Povinnými subjekty dle tohoto zákona jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.

Ve smyslu výše uvedeného žádám o poskytnutí těchto informací:

  • Kdo přesně organizuje svoz bioodpadu v obci Středokluky?
  • Kdo je příjemcem ročního poplatku za svoz bioodpadu (BRKO) ve výši 400 Kč za hnědou popelnici o objemu 120 l a ve výši 800 Kč za hnědou popelnici o objemu 240 l?
  • Jak vykazuje obec v ročním hlášení o odpadech svezený bioodpad v hnědých nádobách – jako komunální bioodpad nebo ho vykazuje jinak? Žádám předložit kopii výkazu.

Za vyřízení v zákonem stanovené lhůtě předem děkuji.

Odpověď:

Vážená paní,

ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. poskytuji následující informace k Vašemu dotazu:

Ad. 1) Kdo přesně organizuje svoz bioodpadu v obci Středokluky?

Svoz bioodpadu organizuje obec Středokluky na základě smlouvy s firmou FCC Regios, a.s. (svoz hnědých nádob) a s firmou Bromil s.r.o. (červený kontejner).

Svoz veřejně přístupného kontejneru na dvoře OÚ je prováděn na základě naplněnosti tohoto kontejneru na objednávku.

Svoz hnědých popelnic odpovídá harmonogramu a objednávce obce vycházející z veřejné zakázky zorganizované v roce 2018.

Ad. 2) Kdo je příjemcem ročního poplatku za svoz bioodpadu (BRKO) ve výši 400 Kč za hnědou popelnici o objemu 120 l a ve výši 800 Kč za hnědou popelnici o objemu 240 l?

 Příjemcem platby za nadstandardní nádoby na likvidaci BRKO je obec Středokluky. Platby slouží výhradně k zajištění tohoto systému svozu. Obec platí za svoz firmě FCC Regios, a.s. za organizaci svozu a případné platby poplatků za odběr tohoto odpadu. V roce 2022 obec provoz tohoto systému (108 nádob 240 l, 64 nádob 120 l) dotovala částkou 41 612 Kč. Částka odpovídá ceně z veřejné zakázky navýšené o inflaci.

 

Vyúčtování nákladů na likvidaci BIO odpadu na území obce v roce 2022
Náklady
BIO odpad nadstandartní nádoby 145512 Kč
Příjmy
Výběr za nadstandartní svoz BIO odpadů od občanů 103900 Kč
 
Rozdíl – doplatek z rozpočtu obce 41 612 Kč

 

Obec dále z daní daňových poplatníků hradí kontejner dostupný na dvoře obecního úřadu, jehož využití je bezplatné. V roce 2022 bylo za jeho svoz firmě Bromil s.r.o. zaplaceno 52 030 Kč.

Ad3) Jak vykazuje obec v ročním hlášení o odpadech svezený bioodpad v hnědých nádobách – jako komunální bioodpad nebo ho vykazuje jinak? Žádám předložit kopii výkazu.

V ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady obec tento druh odpadu vykazuje pod katalogovým číslem odpadu 200201 – Biologicky rozložitelný odpad.

Vzhledem k tomu, že se toto hlášení zpracovává a odesílá ministerstvu životního prostředí vždy do 28.2. následujícího roku, máme prozatím k dispozici výkaz za rok 2021. Jeho kopii přikládáme.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Paznocht

starosta