Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 8/2019

publikováno 16. 10. 2019

Přijato: 14.10. 2019, odpovězeno 16.10. 2019, vyvěšeno na elektronické úřední desce 16.10.2019

Dotaz:

Vážený pane, vážená paní,

obracím se na Vás v zastoupení společnosti DERYMORE a.s., IČO: 24311294, se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1.

S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPI“) zdvořile Vaším prostřednictvím žádám Vaši obec, jakožto povinný subjekt ve smyslu ZoPI, o poskytnutí níže specifikovaných informací.

Žádám o poskytnutí informace o tom, zda Vaše obec byla ke dni 9. května 2008 akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a.s. (dnes innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 01 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO: 601 93 158 (dále jen „Společnost“) z titulu vlastnictví akcií z jakékoli z emisí akcií emitovaných Společností (ISIN CZ0005078659 a 770950002269).

Pokud Vaše obec byla akcionářem Společnosti k datu 9. května 2008, žádám současně o poskytnutí informace o počtu akcií Společnosti, které Vaše obec k uvedenému datu vlastnila.

Shora uvedené informace prosím poskytněte i v případě, že Vaše obec vlastnické právo ke shora uvedeným akciím Společnosti dne 9. května 2008 pozbyla (tj. i v případě, že dotčené akcie Společnosti byly dne 9. května 2008 převedeny z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Vaši obec Střediskem cenných papírů na účet třetí osoby).

Požadované informace prosím poskytněte formou dopisu, případně formou kopie výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Vaši obec Střediskem cenných papírů, v nichž budou uvedeny shora požadované informace.

Požadované informace prosím poskytněte jakýmkoli z následujících tří způsobů, dle Vaší volby: elektronicky do datové schránky zástupce žadatele, nebo písemně na adresu advokátní kanceláře,  nebo e-mailem.

Pokud Vaše obec akcie Společnosti ke dni 9. května 2008 vlastnila (resp. vlastnické právo k nim v uvedený den pozbyla), disponuje společnost DERYMORE a.s. informacemi, které by mohly přinést finanční příjem pro Vaši obec a pro společnost DERYMORE a.s. Uvedené je důvodem pro podání této žádosti.

V případě obdržení informace o tom, že Vaše obec předmětné akcie Společnosti ke dni 9. května 2008 vlastnila, jsem společností DERYMORE a.s. pověřen obrátit se na Vás s obchodní nabídkou vedoucí k získání finančních prostředků pro Vaši obec a pro společnost DERYMORE a.s.
Omlouvám se za případné komplikace spojené s vyhledáním shora požadovaných informací. Postup prostřednictvím žádosti dle ZoPI je pro společnost DERYMORE a.s. v současnosti jediný způsob, jak shora uvedené informace získat.

Společnost DERYMORE a.s. souhlasí se zveřejněním informací o této žádosti a o jejím vyřízení v rozsahu požadovaném ZoPI ve výroční zprávě Vaší obce.

S pozdravem

Odpověď:

Vážený pane,

k Vaší žádosti ze dne 4.10.2019, kterou jsme obdrželi dne 14.10.2019 a evidujeme u Obecního úřadu Středokluky pod pořadovým číslem 8/2019, Vám sdělujeme následující:

Obec Středokluky nebyla ke dni 9.5.2008 akcionářem společnosti Středočeské Plynárenská, a.s. (dnes innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 01 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO: 601 93 158, z titulu vlastnictví akcií z jakékoli z emisí akcií emitovaných Společností (ISIN CZ0005078659 a 770950002269). Stejná situace platí i v současnosti.

S pozdravem

Jaroslav Paznocht

starosta obce