Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 4/2019

publikováno 2. 5. 2019

Přijato: 25.4. 2019, odpovězeno 2.5. 2019, vyvěšeno na elektronické úřední desce 2.5.2019

Dotaz:

Vážený pane starosto,

Reaguji na Váš dopis čj. OUST-236/2019 ze dne 6.3.2019, ve kterém odpovídáte na naše 3 dotazy podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

1. Nelze akceptovat jako pravdivé a seriózní Vaše tvrzení, že komunikace v Nových Středoklukách, kterou tvoří parcelní čísla 268/3, 268,14, 268/15, 268/16, 247/9, 247/10 a 247/13 NEEXISTUJE! Pouhým náhledem do katastru nemovitostí lze zjistit, že pozemky parcelní čísla 268/3, 268/14, 268/15, 268/16 jsou v něm zapsány jako ostatní plocha a způsob jejich využití je ostatní komunikace. Pouze pozemky parcelní čísla 247/9, 247/10, 247/13 jsou vedeny jako orná půda, nicméně z těchto pozemků byla provedena skrývka vrchní vrstvy ornice. Na takto upravený povrch byl navezený štěrk. Po uložení kanalizace do všech výše uvedených pozemků byl jejich povrch opatřen a zaválcovaný recyklátem. Po těchto pozemcích jezdí majitelé přilehlých nemovitostí, jsou na nich instalovány sloupy elektrického vedení včetně veřejného osvětlení a je také využívána firmou pro svoz odpadků. Tudíž se evidentně jedná o komunikaci. Že není vedená v pasportu komunikací je v důsledku různých záměrů předchozího a současného vedení obce a její nečinností řešit skutkový stav věcí.

Přesto, že nejdříve tvrdíte, jak předmětná komunikace NEEXISTUJE, vzápětí předpokládáte, že komunikace na výše uvedených parcelách je místní komunikace a nadřízené orgány na ní takto pohlížejí (!?)

Jedná-li se o místní komunikaci, obec musí požádat oddělní dopravy správy komunikací SÚ MÚ Černošice o stanovení místní úpravy na umístění dopravního značení P4 – Dej přednost v jízdě na místní komunikaci a to vyzve správce silnice číslo III/2405 KSÚS Středočeského kraje k osazení značení pro hlavní silnici.

K tomuto bodu žádáme o kopii pasportu komunikací s informací, kdo a kdy jí objednal a kdo byl zpracovatelem.

2. Pozemek parcelní číslo 910/1 byl původně ornou půdou. Pouze před nebo po povolení obce resp. SÚ MÚ Hostivice používat tento pozemek jako přístupovou komunikaci v úseku od silnice na Dobrovíz po pozemek ————–, nebyla provedena skrývka vrchní vrstvy ornice. Orná půda byla pouze uježděna a na ní byl pak navezený a uválcovaný recyklát. Ve věci svozové firmy FCC, tato zásadně jezdí v opačném směru od silnice na Dobrovíz ve směru na PORR a ne opačně, jak tvrdíte, že zní dohoda. Navíc pokud máme správné informace, firma FCC vysoutěžila svoz odpadků za podmínky, že bude couvat směrem od PORR.

V současné době vyvstává další problém, kdy stavebníci ———————— mají přístupovou cestu na staveniště po dalším úseku pozemku parcelní číslo 910/1 (na úrovni mezi 912/3 , 912/1 a 912/4), kde je komunikace s původním povrchem – ornou půdou. Nákladní a osobní vozidla v ornici vytvářejí hluboké koleje a často zapadají do orné půdy. Obec jako řádný hospodář by při povolování přístupové cesty na pozemek stavebníka měla stanovit podmínky užívání (skrývka vrchní ornice, zpevnění podkladu, aby nedocházelo ke znečišťování okolních komunikací bahnem z pozemků apod.)

3. V odpovědi na tento bod uvádíte, že v naší obci si občané ke svým nemovitostem staví nové vjezdy a příjezdy z vlastních prostředků. Proč tedy tento postup nebyl aplikovaný v případě ———— nebo ————- a stejně tak v souvislosti s rekonstrukcí silnic III. třídy na Dobrovíz a Středokluky, nebyly vjezdy a příjezdy k některým nemovitostem občanů v Nových Středoklukách vybudované z jejich vlastních prostředků?

Jestliže  ————- připravil, vyjednal a postavil vjezd na svůj pozemek parcelní číslo 905 na vlastní náklady, musel obec požádat o povolení tak učinit na pozemku parcelní číslo 908 patřící obci. Upřesňujeme tudíž náš dotaz na následující: za jakých finančních resp. smluvních podmínek mu obec jako řádný hospodář umožnila přípravu, vyjednání a postavení vjezdu na jeho soukromý pozemek? A v této souvislosti žádáme o zveřejnění nebo poskytnutí kopie příslušné smlouvy na základě zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Rovněž se pozastavujeme nad tím, že křížení nájezdu na pozemek pana ————— a cyklostezky není osazeno příslušnými dopravními značkami.

4. Nově na základě zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádáme o zveřejnění nebo poskytnutí kopie smlouvy nebo smluv mezi obcí Středokluky a firmou Betonbau, s.r.o. případně dalších firem jako Hasit a jiných ve věci používání komunikace na pozemku parcelní číslo 899 k.ú. Středokluky.

S pozdravem

Odpověď:

Věc: Žádost o informace

 1)Nelze akceptovat jako pravdivé a seriózní Vaše tvrzení, že komunikace v Nových Středoklukách, kterou tvoří parcelní čísla 268/3, 268,14, 268/15, 268/16, 247/9, 247/10 a 247/13 NEEXISTUJE! Pouhým náhledem do katastru nemovitostí lze zjistit, že pozemky parcelní čísla 268/3, 268/14, 268/15, 268/16 jsou v něm zapsány jako ostatní plocha a způsob jejich využití je ostatní komunikace. Pouze pozemky parcelní čísla 247/9, 247/10, 247/13 jsou vedeny jako orná půda, nicméně z těchto pozemků byla provedena skrývka vrchní vrstvy ornice. Na takto upravený povrch byl navezený štěrk. Po uložení kanalizace do všech výše uvedených pozemků byl jejich povrch opatřen a zaválcovaný recyklátem. Po těchto pozemcích jezdí majitelé přilehlých nemovitostí, jsou na nich instalovány sloupy elektrického vedení včetně veřejného osvětlení a je také využívána firmou pro svoz odpadků. Tudíž se evidentně jedná o komunikaci. Že není vedená v pasportu komunikací je v důsledku různých záměrů předchozího a současného vedení obce a její nečinností řešit skutkový stav věcí.

 Přesto, že nejdříve tvrdíte, jak předmětná komunikace NEEXISTUJE, vzápětí předpokládáte, že komunikace na výše uvedených parcelách je místní komunikace a nadřízené orgány na ní takto pohlížejí (!?)

 Jedná-li se o místní komunikaci, obec musí požádat oddělní dopravy správy komunikací SÚ MÚ Černošice o stanovení místní úpravy na umístění dopravního značení P4 – Dej přednost v jízdě na místní komunikaci a to vyzve správce silnice číslo III/2405 KSÚS Středočeského kraje k osazení značení pro hlavní silnici.

K tomuto bodu žádáme o kopii pasportu komunikací s informací, kdo a kdy jí objednal a kdo byl zpracovatelem.

 1) Jak bylo napsáno v předešlé odpovědi dle Pasportu komunikací (přiložena část týkající se Nových Středokluk), který nepřipravovalo stávající ani předchozí Zastupitelstvo, je komunikace vedena po pozemku p.č. 910 k.ú. Středokluky. Zvykově užívaná komunikace na pozemcích p. č. 268/14, 268/15, 268/16, 247,13, 2479, 268/3, 247/10 k.ú. Středokluky zde není.

Cituji z odpovědi ze dne 6.3. 2019 „Přesto předpokládám, že využívaná cesta po pozemcích zmíněných výše (pozn. Vámi zmiňovaná cesta) je také místní komunikací a nadřízené úřady na ní takto pohlížejí.“ Tato komunikace nebyla nikdy zkolaudována, nikdy nebyla v souladu s bezpečnostními normami díky své jednosměrnosti (např. přístup hasičských vozidel) a tato komunikace leží na soukromých pozemcích. Nejspíše se jednalo o provizorní komunikaci. Jak  jsem Vám již psal dříve, obec se pokusila pozemky vykoupit, bohužel nabízená cena nebyla akceptována.

Pasport zadala Obec Středokluky, autor zde není uveden.

Obec připravuje aktualizaci a digitalizaci Pasportu komunikací. Nynější dokument je sice uznáván, přesto dle našeho mínění neobsahuje některé informace, které by měl. Finální poloha nové komunikace bude zapsána na základě architektonické studie připravené ve spolupráci s tamním Osadním výborem.

Kompletní přeznačení komunikací v Nových Středoklukách čeká jako jeden z úkolů na nově zvolený Osadní výbor, obec již započala činit kroky ke změně značení na krajské a následně komunikace i nájezdu na ní. Například dotazovala úřad v Černošicích, cestmistry apod.

2)Pozemek parcelní číslo 910/1 byl původně ornou půdou. Pouze před nebo po povolení obce resp. SÚ MÚ Hostivice používat tento pozemek jako přístupovou komunikaci v úseku od silnice na Dobrovíz po pozemek —————–o, nebyla provedena skrývka vrchní vrstvy ornice. Orná půda byla pouze uježděna a na ní byl pak navezený a uválcovaný recyklát. Ve věci svozové firmy FCC, tato zásadně jezdí v opačném směru od silnice na Dobrovíz ve směru na PORR a ne opačně, jak tvrdíte, že zní dohoda. Navíc pokud máme správné informace, firma FCC vysoutěžila svoz odpadků za podmínky, že bude couvat směrem od PORR.

 V současné době vyvstává další problém, kdy stavebníci ————————————mají přístupovou cestu na staveniště po dalším úseku pozemku parcelní číslo 910/1 (na úrovni mezi 912/3 , 912/1 a 912/4), kde je komunikace s původním povrchem – ornou půdou. Nákladní a osobní vozidla v ornici vytvářejí hluboké koleje a často zapadají do orné půdy. Obec jako řádný hospodář by při povolování přístupové cesty na pozemek stavebníka měla stanovit podmínky užívání (skrývka vrchní ornice, zpevnění podkladu, aby nedocházelo ke znečišťování okolních komunikací bahnem z pozemků apod.) 

 2) Katastr nemovitostí neregistruje na pozemku p.č. 910/1 v k.ú. Středokluky žádnou ornou půdu, ani ochranu ZPF. Nevím, na jakém základě píšete Váš dotaz, avšak v tuto chvíli je vše legálně správně.

Dále mě mrzí, že popelářská vozidla jezdí v opačném směru. Po opravě příjezdové komunikace neznám důvod, proč by nemohla firma FCC jezdit v opačném směru, jelikož již nemohou vozit bláto.

Společnost FCC upozornila, že cesta, kterou využívá, nesplňuje normu na šířku pro průjezd jejich vozidla. Obec jí vyšla vstříc, aby obyvatele čtyř nejvzdálenější nemovitostí nemuseli nosit popelnice příliš daleko. Díky opravě komunikace ve směru na dobrovízskou silnici padl i důvod průjezdu, tedy navážení nečistot na stávající cestu. Pokud máte nějaký důvod, proč by vozidlo mělo jezdit v opačném směru, oznamte nám ho a my oslovíme společnost FCC.

Ve výběrovém řízení není nikde zmíněno, že vozidlo musí couvat (viz https://www.stredokluky.cz/udalost/201718/). Společnost FCC získala zakázku na svoz odpadů na základě nejnižší nabízené ceny.

Pozemek parc. č. 910/1 je dle katastru nemovitostí ostatní plocha/ostatní komunikace. Stavebníci jezdí správně po obecním pozemku. V tomto nemá žádný vliv, že někteří sousedé tento pozemek využívají k parkování, skladování, vysazování rostlin apod.

Po orné půdě jezdí pouze majitelé pozemků č.p. 336, 324 a 321, kde pouze majitel pozemku p.č. 324 tento pozemek předal dle předchozích dohod obce, zbylí dva majitelé tak neučinili nám z neznámých důvodů. Byl jim nabídnut odkup za standardní cenu 400 Kč/m2, na tyto podmínky nepřistoupili.

Obec v tuto chvíli již nemůže stanovovat další podmínky. Stavebníci některé úseky komunikací sami na své náklady vysypávali několikrát recyklátem, po dokončení nemovitosti bude dohodnuto finální řešení v závislosti na studii Nových Středokluk, která bude zpracována s Osadním výborem.

3)V odpovědi na tento bod uvádíte, že v naší obci si občané ke svým nemovitostem staví nové vjezdy a příjezdy z vlastních prostředků. Proč tedy tento postup nebyl aplikovaný v případě —————- nebo —————— a stejně tak v souvislosti s rekonstrukcí silnic III. třídy na Dobrovíz a Středokluky, nebyly vjezdy a příjezdy k některým nemovitostem občanů v Nových Středoklukách vybudované z jejich vlastních prostředků?

 Jestliže ———————— připravil, vyjednal a postavil vjezd na svůj pozemek parcelní číslo 905 na vlastní náklady, musel obec požádat o povolení tak učinit na pozemku parcelní číslo 908 patřící obci. Upřesňujeme tudíž náš dotaz na následující: za jakých finančních resp. smluvních podmínek mu obec jako řádný hospodář umožnila přípravu, vyjednání a postavení vjezdu na jeho soukromý pozemek? A v této souvislosti žádáme o zveřejnění nebo poskytnutí kopie příslušné smlouvy na základě zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Rovněž se pozastavujeme nad tím, že křížení nájezdu na pozemek ——————a cyklostezky není osazeno příslušnými dopravními značkami.

3) ——————————– si své vjezdy vybudovali sami, několikrát znovu obnovili. Oprava komunikace na pozemku p.č. 910/1 byla provedena na základě požadavku společnosti FCC, která odmítla svážet odpad od posledních čtyř komunikací ve směru k ———————— (viz výše). Co se týká silnice „na Dobrovíz“, došlo k dokončení obnovy dřívější, kdy si místní vjezdy vybudovali sami.

Obec jako řádný hospodář se řídí zákonem, který nám nařizuje umožnit vjezd na soukromé pozemky. Dle našich informací obec nikdy nepožadovala žádné poplatky za využití těchto pozemků k vybudování přístupů na soukromé pozemky.

Co se týká křížení s cyklostezkou, obec požadovala toto značení, také proto odmítla souhlas s kolaudací. —————- předložil vyjádření Policie ČR, kde se píše, že to nutné není. Reakce zatím nebyla vydána. Je otázka, zda je nutné osazovat značení (překážku v blízkosti vozovky) kvůli několika desítkám metrů.

4)Nově na základě zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádáme o zveřejnění nebo  poskytnutí kopie smlouvy nebo smluv mezi obcí Středokluky a firmou Betonbau, s.r.o. případně dalších firem jako Hasit a jiných ve věci používání komunikace na pozemku parcelní číslo 899 k.ú. Středokluky.

 4) Smlouva je přiložena. Obec ji považuje nyní za neplatnou. Odmítá jakékoli využití této nezkolaudované komunikace kromě příjezdu na pozemky zemědělských strojů.

Jaroslav Paznocht

starosta obce