Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 13/2018 - podpora tradičních slavností

publikováno 19. 6. 2018

Přijato: 31.5. 2018, odpovězeno 12.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.6. 2018

Dotaz:

Ve volebním programu zastupitelů kandidujících za „Středokluky pro všechny“, byl bod kde je zmiňována podpora konání tradičních slavností – pouti, například.

Prosím o informace zda v jednotlivých letech za volené období obec tuto tradiční slavnost pořádala, jak ji podpořila (finančně, inzercí, osobní účastí zastupitelů a pod.), zda OÚ za tyto akce někomu něco fakturoval (za co a v jaké výši).

Není potřeba mi psát o slavnosti k výročí 700 let obce.

Odpověď:

Vážená paní/Vážený pane

Zákon č. 106/1999 Sb. není určen k dotazům na politická uskupení ať už jsou s obcí spojena jakkoli, do dotazu to tedy nepatří a obci nepřísluší se k tomu vyjadřovat.

Vámi zmiňovaná tradiční slavnost má v tradici obce Středokluky několik rovin. Dávno neprobíhá ta skutečná pouť v církevním smyslu. Přesto církev pravidelně pořádá mše v neděli před sv. Prokopem.

Dlouhodobou tradicí je pietní pochod se vzpomínkou na padlé, který pořádá Obec Baráčníků. Tuto akci podporuje obec pravidelně zhruba 10 tisíci korunami i osobní účastí starosty v pozici fotografa. Baráčníci nikdy nežádali o nic víc.

Třetí forma poutě je ta moderní, která je určená primárně dětem a jedná se o zábavu těch, kteří přišli slavit den sv. Prokopa. Tato forma nebyla v obci realizována ve své čisté podobě již několik desítek let.

Aktuální obecní zastupitelstvo několikrát probíralo pořádání „poutě“ v tradičním termínu první neděli po sv. Prokopu. Bohužel jsme usoudili, že tradiční termín je dnes velice nevhodný. Ve spojení se stáními svátky dne 5. a 6. července se jedná o nejdelší prodloužený víkend roku a jediný během letních prázdnin. Zároveň nejvíce dětských táborů probíhá právě v tomto období. Tedy jsme ze zkušenosti usoudili, že by hlavní cílová skupina nemohla na tuto akci dorazit. V roce 2015 byla uspořádána jako pokus o náhradu „Svatojánská slavnost“, kterou pořádala obec. V roce 2016 tuto akci nahradily zářijové slavnosti výročí obce. V roce 2017 se rozhodl Spolek Středokluky „oživení-jinak“ uspořádat Pouť na vlastní náklady, bez žádosti o spolkové dotace z obecního rozpočtu. Avšak přesto obec zajistila úpravu místa konání akce (úklid komunikací, posekání trávy před samotnou akcí a následný úklid po jejím skončení), zároveň bezplatně poskytla veřejné prostranství Na Ovčíně. Obec také umožnila vyvěšení banneru na plotu OÚ. Informace o pouti byla umístěna na webových stránkách obce, v obecním periodiku byla celá zadní obálka potištěna letákem na Středokluckou pouť. Přítomnost zastupitelů je čistě osobním rozhodnutím každého z nich.

Obec každoročně mezi spolky rozdá transparentní formou dotací dle jasných pravidel několik set tisíc korun. Často je pořadatelem i spolupořadatelem těchto akcí, avšak je nutné si uvědomit, že v personálním obsazení obce není možné velké akce přímo pořádat, a proto raději podporujeme aktivní spolky. Obec přispívá téměř každému, kdo o příspěvek požádá a splní podmínky Pravidel. Nebráníme vyvěšení bannerů na plot OÚ, prezentujeme je na stránkách obce, Facebooku a dalších kanálech, pokud o to spolky vhodnou formou požádají a dodají dostatečné informace. Totéž se týká i prezentace v obecním periodiku.

Obec fakturuje pouze spotřebu elektrické energie při pořádání akcí na Ovčíně. Jednalo se o fakturu ze dne 17.7. 2017 ve výši 170 Kč a ze dne 14.12. 2017 ve výši 80 Kč. Ostatní spolky tohoto „dočasného“ připojení vybudovaného původně pro potřeby oslav 700 let obce nevyužívají. Z toho, že organizátor Spolek Středokluky „oživení-jinak“ nepožádal o odpuštění této částky, předpokládám, že byla elektřina spotřebována ke komerčním účelům.

Dle mého názoru obec dostatečně podporuje činnost spolků nejen svým vstřícným přístupem, ale i svou otevřeností. Ve většině případů toho nikdo nezneužívá a probíhá vřelá spolupráce. Jsme šťastni, že v obci existuje tolik aktivních spolků, kteří umožňují aktivní trávení volného času.

Děkuji za Váš zájem o naši obec.

S pozdravem,

Jaroslav Paznocht

starosta obce