Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 12/2018

publikováno 19. 6. 2018

Přijato: 30.5. 2018, odpovězeno 12.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.6. 2018

Dotaz:

Dne 30.4.2018 byla podána žádost o informaci. V bodě 5 bylo požadováno předložení smluv na poskytování právních služeb za roky 2014 až 2018.  Byla poskytnuta část požadovaných informací, ve smlouvě s JUDr. Petrem Šustkem byl vymazán klíčový údaj, tj. cena za poskytované služby ve smlouvě od 30.12.2014 do 30.12.2015. Stejně tak v dodatku uzavřeném na dobu od 31.12.2015 do 31.12.2016.

Do uplynutí lhůty pro poskytnutí informace, úřad jako povinný subjekt žádosti tedy zčásti nevyhověl a nevydal o tom žádné rozhodnutí. Proto ve smyslu § 16 odst.zákona č. 106/99 Sb. podávám odvolání chybnému postupu a požaduji opětovné poskytnutí požadované informace v celém rozsahu.

Vzhledem k nejasnostem postupu obecního úřadu ve věci VŘ na zakázky poskytování právního poradenství, žádám o vysvětlení jakým způsobem byl tento uchazeč vybrán, resp. zápis komise výběrového řízení této veřejné zakázky na roky 2015 až 2016.

Dále konstatuji, že máte chaos rozpočtové skladbě a výkazu Fin 2-12. Proto žádám o rozklíčování paragrafu 6171 položky 5169 v roce 2015, ze kterého zřejmé, že jste v roce 2015 vynaložil částku 723 924,- Kč na nákup ostatních služeb. Protože se jedná o značnou částku žádám o zveřejnění rozpisu výdajů podložených smluvními vztahy včetně fakturace.

Vyjasnění jaká VŘ se k těmto výdajům vztahují.

V roce 2016

Žádám o rozklíčování paragrafu 6171 a položky 5166 ve výši 328 288,- Kč konzultační poradenské a právní služby

6171 položky 5169 ve výši 440 259,- Kč nákup ostatních služeb

Rozpis podložený smluvními vztahy a fakturací. Jaké veřejné zakázky se k těmto výdajům vztahují?

Zde se tedy opravdu ztrácím.

Ve Středoklukách dne 18.9.2017 Nové výběrové řízení na poskytování právních služeb DOKONČENO je v zelené barvě.

4.2. Předpokládaná hodnota Zakázky byla stanovena Zadavatelem ve výši 270.000,- Kč bez DPH

CHYBÍ ZÁPIS KOMISE VŘ

Zápis OZ 22.11.2017 VŘ: PRÁVNÍ SLUŽBY 2 2017-13 V září bylo vyhlášeno VŘ 2017-13Právní poradenství II“. Nejnižší nabídkovou cenu nabídl JUDr. Jaromír Štůsek, LL.M. NÁVRH USNESENÍ Č.67/17: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí vítěze VŘ 2017-13 „Právní poradenství II“ pana JUDr. Jaromíra Štůska, LL.M. Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0 USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

CHYBÍ ZÁPIS KOMISE VŘ

Žádám o předložení zápisů kontrolního výboru, ze kterých bude zřejmé, jak dohlíží nad plněním přijatých usnesení zastupitelstvem.

Žádám o předložení zápisů finančního výboru, ze kterého bude zřejmé jak provádí dohled nad plněním rozpočtu obce a vlastních příspěvkových organizací.

Pomníky obětem válek

S lítostí musím konstatovat, že závidím ostatním malým obcím, které s citem udržují takováto drobná pietní místa ve stavu, v jakém si je předkové přáli mít. Dle mého názoru jste velmi necitlivým způsobem do této architektury zasáhli a vybudovali jste si pomníky pro sebe. Nadále se tedy budeme při průchodu na poštu dívat na šedivý monolit, pařezy a uschlou trávu. Máte nějakou další úžasnou vizi v souvislosti s historickým majetkem obce?

Odpověď:

Vážená paní/Vážený pane

dle § 16 je možné podat odvolání pouze proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Ve Vašem případě se jedná o „stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace“ dle § 16a. Smlouvu včetně ceny jsme již na webové stránky umístili. Máme tedy postoupit Vaši připomínku nadřízenému orgánu či nikoliv?

Obec zadala službu právní kanceláře p. Šustkovi v roce 2014 dle v té době platné směrnice o zadávání veřejných zakázek, která umožňovala zakázky až do 600 tisíc Kč bez výběrového řízení. V roce 2015 skončila platnost smlouvy, která byla prodloužena dodatkem. Zadán byl na základě výjimky z Interní směrnice č. 1/2015 v krajně naléhavém případě. Důvody byly představeny zastupitelům. Při ukončení platnosti této smlouvy a jejího dodatku bylo připraveno otevřené transparentní výběrové řízení, ve kterém jsme vybrali novou právní kancelář. Viz níže.

Ano máte pravdu, účetní firma bohužel nevedla jednoznačně účtování služeb v prvním roce její činnosti. Bohužel jsme neměli na co navazovat, jelikož účetnictví nebylo řádně předáno. Jedná se pouze o účtování na rozličných paragrafech. Vše prošlo krajskou nezávislou kontrolou.

Ovšem v případě Vašeho požadavku rozklíčování paragrafu 6171 položky 5169 za rok 2015 a paragrafu 6171 položek 5166 a 5169 za rok 2016 včetně smluvních vztahů a fakturací jsme nuceni využít § 17 zákona č. 106/1999 Sb. úhradu za činnost vyhledávání a zpracovávání těchto informací. Odhadem se jedná o desítky dokladů. Proto Vás žádáme o zaplacení 3 hodin činnosti a 100 zkopírovaných stran dle ceníku. Tedy se jedná o 3x 200 Kč a 100x 1,5, celkem 750 Kč.

Protokol komise nebyl opravdu zveřejněn. Některé stránky projektů nejsou dokončené, ačkoli smlouvy byly již uzavřeny. Za to se omlouváme. Zápis komise v písemné podobě je dostupný v kanceláři obce, zastupitelé byli seznámeni s protokolem. Zároveň upozorňuji, že zveřejňování protokolů i speciální stránky projektů je naprosto nadstandardní způsob jednání obce, který stojí nemalé množství času. Oproti dřívějšku, kdy nebylo zveřejňováno zhola nic, došlo k velkému pokroku. Protokol naleznete na stránce projektu www.stredokluky.cz/2017-13.

Bohužel Vám nemohu doložit zápisy jednání výborů, jelikož kontrola probíhá průběžně, pouze elektronickou komunikací. Zastupitelstvo obce nepověřilo výbory k činnosti. Finanční výbor provádí čtvrtletně kontrolu financí příspěvkových organizací a také kontroluje každou platbu obce. Kodifikaci povinností členů výborů obce pociťuji jako velký úkol pro příští Zastupitelstvo.

Mrzí mě, že po stavu, v jakém nám byly pomníky předány, se Vám nynější stav nelíbí. Díky dotaci ministerstva obrany došlo k tak masivní obnově památníků. Doba plotů je snad již pryč. Díky nové podobě mají kolemjdoucí k pomníkům blíže. Máme v sobě příliš odpovědnosti a dlouho jsme se bavili o řešení osázení. Proto to tak dlouho trvalo. Výsledek můžete již vidět. Dle mého se jedná o velice zdařilou rekonstrukci. Reakce jsou zatím veskrze pozitivní.

Vizí máme spousty, někdy snad pouze sny. Bez nich to, jak jistě víte, nejde.

Prosím tentokrát o písemnou odpověď, pokud budete mít zájem o dohledání Vámi požadovaných dokladů.

Děkuji za Váš zájem o naši obec.

S pozdravem

Jaroslav Paznocht

starosta obce