Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 10/2018 - opravy budov + upřesnění

publikováno 27. 8. 2018

Přijato: 30.5. 2018, odpovězeno 12.6. 2018, vyvěšeno na elektronické úřední desce 19.6. 2018

Dotaz:

Dobrý den, jak je zpracován plán oprav budov, komunikací a ostatního majetku obce. Jsou opravy naplánovány pomocí plánu investic, tak aby bylo jasné kdy se co opraví nebo je postupováno nahodile a „hasí“ se jen nejhorší případy jako například dlouhodobě se propadající se vozovka v Lidické ulici.

Jak je plánu, pokud je, pamatováno na údržbu památníků, v počátku přinejmenším vysázením květin či vysypáním kamínky, tak aby památníky nezdobily uschlé stonky plevelů.

Jak je v plánu rozvržena údržba, oprava nemovitosti 117, jaký je horizont prováděné rekonstrukce, aby mohla sloužit Vámi předestíraných plánů. Jaká je odhadovaná výše nutných investic ve stejném horizontu.

Jak bude nakládáno s budovou bývalého obchodu.

Odpověď:

Vážená paní/Vážený pane

plán oprav budov či jiného majetku není zpracován. Obec provádí průběžnou kontrolu budov a zároveň připravuje velké, nutné rekonstrukce těchto nemovitostí dle Strategického plánu obce. Totéž se týká komunikací. Pravidelně probíhá kontrola a následná dílčí údržba komunikací (nejméně 1x ročně). Vzhledem k plánu rekonstrukcí komunikací jsou prováděny pouze menší opravy výtluků.

Lidická ulice není ve správě obce Středokluky. Obec několikrát urgovala cestmistra KSÚS k jejím opravám. Oprava kanálových vpustí byla snahou alespoň zlepšit stav této komunikace. Propad na Lidické ulici je krizovou situací. Bohužel se nepodařilo problém opravit přidáním asfaltu a cestmistr se obrátil na obec s důrazem na možnost poruchy kanalizace, proto bude opravena za spolupráce obce. Přesto se obec snaží prokázat, že není viníkem, aby ušetřila prostředky našich občanů.

Součástí rekonstrukce pomníků bohužel nebyl plán výsadby. Obec připravila čtyři varianty úpravy pomníku před OÚ. V dubnu došlo k totální likvidaci plevelů chemickou cestou a jak jste si jistě povšimla nyní i velice vkusnému osázení.

Nemovitost č.p. 117 nyní slouží plánům tak, jak byly stanoveny. Tedy slouží jako hasičská zbrojnice, kdy se diskutují dílčí opravy svépomocí (probourání zdí, lepší izolace střechy). Zasedací místnost v tuto chvíli také slouží svému účelu, pouze by bylo vhodné položit novou podlahu a pro větší komunitní zapojení vybudovat další sociální zařízení. Návrhy pro Zastupitelstvo jsou nyní v přípravě. Co se týká velké skladové haly, tak v tuto chvíli slouží svému účelu bez nutných zásahů. Další rekonstrukce bude věcí příštího Zastupitelstva, které si stanoví priority a výši investic, tak jak je plánováno (např. stredokluky.cz/2017-17).

Pokud myslíte budovu č.p. 152 – občerstvení vedle Obecního úřadu ve Středoklukách, ta je dnes využívána jako obecní sklad, klubovna hasičů a baráčníků, obecní archiv a garáže (nyní hasičů, v budoucnu obce). Její stav je velice špatný z pohledu vlhkosti, chladu, absence elektroměru, vytápění apod. Rekonstrukce bude záležet na příštím Zastupitelstvu. Já předpokládám, že by se v rámci větší rekonstrukce budov č.p. 82 a 61 měla stát tato budova součástí ZŠ (školní jídelnou, družinou) nebo obecním úřadem v závislosti na výsledcích hlubší diskuze (komunitního plánování) s občany obce, rodiči a učiteli školy. Avšak v příštích letech může být samozřejmě zvoleno jiné řešení podle priorit obce.

Vzhledem k tomu, že ve Vaší žádosti o poskytnutí informace nebyl vyplněn jiný kontakt než adresa trvalého pobytu, posíláme odpověď písemnou formou.

Děkuji za Váš zájem o naši obec.

S pozdravem,

Jaroslav Paznocht

starosta obce

Upřesnění dotazu č.j. OUST-556/5/2018

Přijato: 20.8.2018

Dobrý den,

v souhrnu k vašim odpovědím.

Nekoncepčnost, nahodilost, přesvědčení o vlastní neomylnosti, přesně tak jsem si odpovědi představovala. Mám právo klást dotazy, k čemukoliv, jste povinen odpovědět, bez invektiv, sarkasmu, urážek, hodnocení mé osoby, jako dotazovatele, měl byste se vyvarovat čehokoliv, co může být vnímáno mnou, jako občana, jako neúcta.

Vy jste „jen starosta“, to je dočasná funkce, já jsem občan, tím budu, i když starostou bude někdo jiný, jste volený zástupce občanů, to znamená, že jste vykonavatel jejich vůle a oni jsou Vaši nadřízení, není tomu naopak. Nejste náš a už vůbec ne můj nadřízený, jste mnou placen, společně s ostatními daňovými poplatníky, a tak se podle toho k občanovi, mluvím za sebe,chovejte. Protože ať bude řečeno cokoliv, tím spíše napsáno, nebude zapomenuto a nejen mnou.

S pozdravem