Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 18.12.2019

publikováno 23. 12. 2019

Podklady pro jednání:

Dostupné zde.

Do původně zveřejněného programu byly přidány dva body z důvodu časového tlaku a upraveny roky u usnesení č. 12 a 13.

 1. Zpráva starosty, místostarosty, předsedů komisí a výborů.
 2. Dohoda s obcí Běloky o vyrovnání nákladů intenzifikace ČOV (Paznocht)
 3. Aktualizace velitele JSDH Středokluky (Paznocht)
 4. Dotace Místní akční skupiny Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. pro ZŠ Středokluky, p. o. (Kuchař)
 5. Zimní dotace spolkům (Paznocht)
 6. Informace o výši vodného a stočného na rok 2020 (Paznocht)
 7. Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (Paznocht)
 8. Obecně závazná vyhláška obce Středokluky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. (Paznocht)
 9. Stanovení výše poplatku za svoz odpadů na rok 2020 (Paznocht)
 10. Studie krajiny (Paznocht)
 11. VZ: Energie pro roky 2020-2021 (Paznocht)
 12. ZŠ – Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 (Paznocht)
 13. MŠ – Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 (Paznocht)
 14. Smlouva o přeložce č. Z_S24_8120060965 – Ovčín ČEZ (Paznocht)
 15. Rozpočtové opatření (Paznocht)
 16. Rozpočet obce na rok 2020 (Paznocht)
 17. Diskuse

Usnesení a přílohy:

Usnesení č. 19/ZO/87: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Dohodu o čištění odpadních vod a finanční úhradě nákladů na čistírnu odpadních vod v rozsahu 250 EO s obcí Běloky. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 19/ZO/88: Zastupitelstvo obce Středokluky přijímá rezignaci velitele JSDHO Středokluky p. Jiřího Černého k 31. 12. 2019 a jmenuje velitelem JSDHO Středokluky od 1.1. 2020 p. Martina Šedu, a zároveň pověřuje starostu k provedení nezbytných kroků pro tuto změnu. Hlasování: Pro: 7                   Proti: 0            Zdrželi se: 1 – Černý Jakub USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 19/ZO/89: Zastupitelstvo obce Středokluky revokuje usnesení č. 19/ZO/85 ze dne 6. 11. 2019. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 19/ZO/90: Zastupitelstvo obce Středokluky souhlasí s podáním žádosti a realizací projektu „Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti budovy Školská 82, Středokluky“ do výzvy s názvem 4.výzva MAS Rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z. s. – Zvyšování kvality škol II. navázané na 68. výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (Integrované projekty CLLD-SC 4.1). USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 19/ZO/91: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Zimní dotační výzvu pro rok 2020 s celkovou alokací ve výši 200 tisíc Kč. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 19/ZO/92: Zastupitelstvo obce Středokluky bere na vědomí zvýšení ceny pitné vody na 56 Kč/m3 vč. DPH zvýšení ceny za likvidaci odkanalizované vody na 38 Kč/m3 vč. DPH. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 19/ZO/93: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Středokluky č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 19/ZO/94: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje výši poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši 500 Kč/osoba/rok jako v předchozím roce. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 19/ZO/95: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Středokluky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 19/ZO/96: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje VZ 2019-19 Energie pro roky 2020-21. Zároveň jmenuje komisi ve složení Kuchař, Petrů, Melíšek náhradník Maršál a pověřuje starostu k podpisu smlouvy dle rozhodnutí výběrové komise. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 19/ZO/97: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet Základní školy Středokluky, p.o. na rok 2020. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 19/ZO/98: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Středokluky, p.o. na roky 2020-2022USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 19/ZO/99: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závazný ukazatel příspěvku Základní škole Středokluky, p.o. na rok 2020 ve výši 850 tis. KčUSNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 19/ZO/100: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet Mateřské školy Středokluky, p.o. na rok 2020. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 19/ZO/101: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Středokluky, p.o. na roky 2020-2022USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 19/ZO/102: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Závazný ukazatel příspěvku Mateřské škole Středokluky, p.o. na rok 2020 ve výši 500 tis. KčUSNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 19/ZO/103: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Smlouvu o přeložce č. Z_S23_8120060965 se společností ČEZ o uložení elektrických kabelů v ulici Na Ovčíně, zároveň pověřuje starostu k podpisu této smlouvy. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 19/ZO/104: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2019, které nemění celkové příjmy a výdaje. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO

Usnesení č. 19/ZO/105: Zastupitelstvo obce Středokluky schvaluje Rozpočet obce Středokluky na rok 2020 s výdaji ve výši 49 665 830,00 Kč a příjmy ve výši 38 757 611,81schodek bude vyrovnán přebytky z minulých let, investičním úvěrem a případnými dotacemi. USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO